“GLOBEC Kriging პროგრამულ? პაკეტ?

ორ?გ?ნალურ? გვერდ? http://globec.whoi.edu/software/kriging/easy_krig/easy_krig.html

 

“GLOBEC Kriging პროგრამულ? პაკეტ? EasyKrig3.0 15 ?ვლ?ს?, 2004

Copyright (c) 1998, 2001, 2004 ქონებ?ს Dezhang Chu და ტყეშ? ხვრელ? ოკეანოგრაფ?ულ? ?ნსტ?ტუტ?ს. ყველა უფლება დაცულ?ა.

“Kriging პროგრამულ? უზრუნველყოფა, რომელ?ც აღწერ?ლ?ა ამ დოკუმენტ?ს ?ყო შემუშავებულ? Dezhang Chu დაფ?ნანსებ?თ ეროვნულ? სამეცნ?ერო ფონდ? მეშვეობ?თ, აშშ-?ს GLOBEC ჟორჟ ბანკ?ს პროექტ?ს-?ს პროგრამა, მომსახურებ?ს და მონაცემთა მართვ?ს ოფ?ს?. თავდაპ?რველად ეს ?ყო შთაგონებულ? MATLAB ?ნსტრუმენტებ? მ?ერ შემუშავებულ? ?ვ Gratton და Caroline Lafleur (INRS-Oceanologie, Rimouski, Qc, კანადა), და ჯეფ Runge (Institut მორ?ს-Lamontagne, ახლა უნ?ვერს?ტეტ?ს New Hampshire). ეს პროგრამულ? უზრუნველყოფა შე?ძლება გამრავლება არაკომერც?ულ? მ?ზნებ?სათვ?ს, მხოლოდ.

ეს პროგრამა ვრცელდება ?მ ?მედ?თ, რომ ?გ? ?ქნება საჭ?რო, მაგრამ ყოველგვარ? გარანტ??ს. საკონტაქტო დოქტორ? Chu ზე [email protected] ერთად გაუმჯობესებებს ან წ?ნადადებებს.

მაგ?და შ?ნაარს?:

 1. შესავალ?

1.1 ზოგად? ?ნფორმაც?ა

1.1.1 შესახებ kriging

1.1.2 მოკლე აღწერ?ლობა easy_krig3.0

1.2 ნაცნობობა

1.2.1 ოპერაც?ულ? ს?სტემებ?

1.2.2 ქვემოთ-ჩატვ?რთვა პროგრამა

1.2.3 სწრაფ? დაწყება

 1. მონაცემთა დამუშავებ?ს ეტაპებ?

2.1 მონაცემებ?ს მომზადება

2.2 ნახევრად variogram

2.3 Kriging

2.4 ვ?ზუალ?ზაც?ა

2.5 გადარჩენ?ს Kriging შედეგებ?

 1. მაგალ?თებ?

3.1 მაგალ?თ? 1: საჰაერო ?მ?ჯ? ზოოპლანქტონ?ს მონაცემებ?

3.2 მაგალ?თ? 2: ვერტ?კალურ? მონაკვეთზე მარ?ლ?ანობ?ს მონაცემებ?: ან?ზოტროპულ? მონაცემებ? მ?თ?თებულ?

3.3 მაგალ?თ? 3: სურათებ?ს პროცესშ? წნევა (დბარ?) სხვადასხვა პოტენც?ურ? ს?მკვრ?ვ?ს ფენებ?ს

3.4 მაგალ?თ? 4: 3-განზომ?ლებ?ან? ტემპერატურ?ს მონაცემებ?

 1. ლ?ტერატურა

 

 1. შესავალ?

1.1 ზოგად? ?ნფორმაც?ა

1.1.1 შესახებ kriging

ამ განყოფ?ლებაშ? უზრუნველყოფს მოკლე თეორ?ულ? ფონზე ?ყ?დება kriging. თუ მომხმარებელ?(s) არ არ?ს და?ნტერესებულ? თეორ?ულ? ფონზე, მან/?გ? შე?ძლება გამოტოვოთ ეს განყოფ?ლება და გადად?თ განყოფ?ლებაშ? 1.1.2 პ?რდაპ?რ.

 

Kriging არ?ს ტექნ?კა, რომელ?ც უზრუნველყოფს საუკეთესო ხაზოვან? ობ?ექტურ? შემფასებელ? უცნობ? სფეროებშ? (Journel და Huijbregts, 1978; Kitanidis, 1997). ეს არ?ს ადგ?ლობრ?ვ? გორ?, ხაშურ?, რომ შეუძლ?ა ?ნტერპოლაც?ა და ექსტრაპოლაც??თ ” თავდაპ?რველად მეჩხერად შერჩეულ მონაცემებ?, რომ არ?ს ვარაუდ?, რომ შე?ძლება გონ?ვრულად ხას?ათდება შ?ნაგან? სტატ?სტ?კურ? მოდელ? (ISM). არ?ს ISM არ საჭ?როებს რაოდენობ?ს ?ნტერეს? უნდა ?ყოს სტაც?ონარულ?, ანუ მ?ს? ნ?შნავს და სტანდარტულ? გადახრა არ?ს დამოუკ?დებელ? პოზ?ც?ა, არამედ ?ს, რომ მ?ს? covariance ფუნქც?ა დამოკ?დებულ?ა გამოყოფ?ს ორ? მონაცემებ?, რაოდენობა, მხოლოდ, ანუ

 

E[ (z(x) – მ)(z(x’ – მ) ] =C(), (1)

 

სადაც m არ?ს ნ?შნავს ” z(x) და C(h) არ?ს covariance ფუნქც??ს შუალედ? h, h , რომ მანძ?ლ? ორ ნ?მუშებ? x და x’:

 

h = || xx’|| = (2)

 

 

სხვა გზა დამახას?ათებელ? არ?ს ISM გამოყენება ნახევრად variogram,

 

= 0.5* E[ (z(x) – (x’))2]. (3)

ურთ?ერთობა covariance ფუნქც?ა და ნახევრად variogram არ?ს

= C(0) –C(). (4)

 

 

kriging მეთოდ?, რათა ?პოვოს ადგ?ლობრ?ვ? ხარჯთაღრ?ცხვა რაოდენობა ?მ მ?თ?თებულ ადგ?ლას . ეს შეაფასებს არ?ს საშუალო შეწონ?ლ? და მ?მდებარე დაკვ?რვებებ?:

(5)

 

” წონ?ს კოეფ?ც?ენტ? შე?ძლება გან?საზღვროს საფუძველზე, მ?ნ?მალურ? შეფასებ?ს ეწ?ნააღმდეგება კრ?ტერ?უმ?:

(6)

 

საგან? ნორმალ?ზაც??ს მდგომარეობა

 

. (7)

შენ?შვნა რომ ჩვენ არ ვ?ც?თ, ზუსტ? ღ?რებულება , მაგრამ ჩვენ ცდ?ლობს ?პოვოს ?წ?ნასწარმეტყველა ღ?რებულება, რომელ?ც უზრუნველყოფს მ?ნ?მალურ? შეფასებ?თ ეწ?ნააღმდეგება. შედეგად kriging განტოლება შე?ძლება ?ყოს გამოხატულ?, როგორც

(8)

 

სადაც μ არ?ს Lagrangian კოეფ?ც?ენტ?. გარდა ამ?სა, ჩვენ არ შე?ცვალა covariance ფუნქც??ს ნორმალ?ზება covariance ფუნქც?ა [ნორმალ?ზება მ?ერ C(0)]. ექვ?ვალენტურად, გამოყენებ?თ Eq. (4), kriging განტოლება ასევე შე?ძლება გამო?ხატოს თვალსაზრ?ს?თ ნახევრად variogram, როგორც

 

(9)

 

სადაც ჩვენ მეორად? ნორმალ?ზება ნახევრად variogram, ანუ ნახევრად-variogram ნორმალ?ზება მ?ერ C(0) როგორც ჩვენ გავაკეთეთ გამომდ?ნარე Eq. (8).

 

მას შემდეგ, რაც მ?ღებულ? წონ?ს კოეფ?ც?ენტებ? () და Lagrangian კოეფ?ც?ენტ? () გადაჭრ?ს ან Eq. (8), ან Eq. (9), kriging ეწ?ნააღმდეგება, Eq. (6), შე?ძლება ?ყოს გამოხატულ?, როგორც:

 

(10)

ზემოთ განტოლებებ?ს არ?ან საფუძველზე Easykrig პროგრამულ? პაკეტ?.

 

1.1.2 მოკლე აღწერა EasyKrig3.0

” EasyKrig პროგრამ?ს პაკეტ? ?ყენებს გრაფ?კულ? ?ნტერფე?ს? (GUI). ამას MATLAB 5.3 ან უფრო მაღალ? ან მ?ს გარეშე ოპტ?მ?ზაც?ა გვერდებ? (?ხ?ლეთ განყოფ?ლება 2.2) და შედგება ხუთ? კომპონენტებ?, ან დამუშავებ?ს ეტაპად: (1) მონაცემებ? მომზადება, (2) variogram გამოთვლებ?, (3) kriging, (4) ვ?ზუალ?ზაც?ა და (5) გადარჩენ?ს შედეგებ?. ეს საშუალებას აძლევს მომხმარებელს, რომ პროცეს? ან?ზოტროპულ? მონაცემებ?, ა?რჩ?ეთ შესაბამ?ს? მოდელ? ს??დან variogram მოდელებ?, და არჩევან? kriging მეთოდებ?, ?სევე, როგორც ასოც?რებულ? kriging პარამეტრებს, რომლებ?ც ასევე საერთო თვ?სებებ? სხვა არსებულ? პროგრამულ? პაკეტებ?. ერთ-ერთ? უმთავრეს? უპ?რატესობა ამ პროგრამ?ს პაკეტ? არ?ს, რომ პროგრამა ამც?რებს მომხმარებლებ?ს მოთხოვნებ?, რომ “guess” საწყ?ს პარამეტრებს და ავტომატურად ქმნ?ს საჭ?რო default პარამეტრებ?. გარდა ამ?სა, ?მ?ს გამო, რომ ?გ? ?ყენებს GUI, ცვლ?ლებებ? საწყ?ს? პარამეტრ? პარამეტრებ? მარტ?ვად შე?ძლება შესრულებულ?. კ?დევ ერთ? ფუნქც?ა ამ პროგრამ?ს პაკეტ? არ?ს ?ს, რომ მას აქვს ჩამონტაჟებულ? on-line დახმარება ბ?ბლ?ოთეკა, რომელ?ც საშუალებას აძლევს მომხმარებელს მ??ღოს აღწერ?ლობა გამოყენებ?ს პარამეტრებ?ს და ოპერაც?ა პარამეტრებ? მარტ?ვად.

 

” მ?მდ?ნარე EasyKrig3.0 არ?ს განახლებულ? ვერს?ა წ?ნა ვერს?ა (EasyKrig2.1). გარდა ამ?სა, რომელსაც გასწორდა ზოგ?ერთ? პროგრამ?რებ?ს შეცდომებ? წ?ნა ვერს?ა (ძ?რ?თადად GUI დაკავშ?რებულ? შეცდომებ?), არსებობს მრავალ? ახალ? ფუნქც?ებ? შედ?ს, მ?მდ?ნარე ვერს?ა:

 • Matlab ვერს?ა 6.x და 7.0 (ტესტ?რება ქვეშ Windows) – თან თავსებად?
 • შეუძლ?ა გატარება 3-D მონაცემებ?
 • გაძლ?ერებულ? სურათებ?ს ფა?ლ?ს დამუშავებ?ს შესაძლებლობა
 • მეტ? მოქნ?ლ? loading მონაცემებ?ს შეყვანა და გადარჩენ?ს გამომავალ? მონაცემებ?
 • შეუძლ?ა გატარება მორგებულ?ა ქსელ?ს ფა?ლ?
 • მეტ? მაგალ?თებ? დეტალურ? ეტაპობრ?ვად ?ნსტრუქც?ებ?, რომლებ?ც გათვალ?სწ?ნებულ? უნდა დაუშვას user(s) მასტერ ფუნქც?ონალურ? პროგრამულ? პაკეტ? უფრო სწრაფად და მარტ?ვად.

 

მ?უხედავად ?მ?სა, რომ ეს პროგრამულ? პაკეტ? აკლ?ა ზოგ?ერთ? შესაძლებლობებ?, როგორ?ცაა Co-kriging, ?გ? არ უზრუნველყოფს მოსახერხებელ? ?ნსტრუმენტ? geostatistical პროგრამებ? და ასევე უნდა დაეხმაროს მეცნ?ერებ? სხვა სფეროებშ?.

მათთვ?ს, ვ?საც არ სურს გამოყენება GUI მაგრამ მხოლოდ და?ნტერესებულ? ფუნქც?ა დაფუძნებულ? მ-ფა?ლ? შე?ძლება წასვლა სხვადასხვა სა?ტ?, რომელ?ც უზრუნველყოფს ფუნქც?ა დაფუძნებულ? მ-ფა?ლ? Kriging პაკეტ? (http://globec.whoi.edu/software/kriging/V3/intro_v3.html) მ?ერ შემუშავებულ? Caroline Lafleur და Yves Gratton, INRS-Ocanologie, Universit du Qubec Rimouski.

 

1.2 მ?ღება და?წყო

1.2.1 ოპერაც?ულ? ს?სტემებ?

” პროგრამულ? უზრუნველყოფა თავდაპ?რველად შემუშავებულ? ქვეშ MATLAB 6.5 PC (windows 2000) და განკუთვნ?ლ? უნდა ?ყოს კომპ?უტერ? და/ან ოპერაც?ულ? ს?სტემა დამოუკ?დებელ?. პროგრამა ტესტ?რება სხვადასხვა მანქანებ? (PC, Macintosh, და მზე Workstation) და ოპერაც?ულ? ს?სტემებ? (windows 2000/XP, Linux) და ასრულებს ჯარ?მა.

1.2.2 ქვემოთ დატვ?რთვ?ს პროგრამა

” მომხმარებელ? უნდა ჩამოტვ?რთოთ შეკუმშულ? ფა?ლ? GLOBEC სა?ტ?ს პ?რველ რ?გშ?, არ?ს URL
ftp://globec.whoi.edu/globec/pub/software/kriging/easy_krig/V3.0.1/

და შეკუმშულ? ფა?ლ?:

ფანჯრებ? 95/98/NT/2000/VISTA, Macintosh და Linux:EasyKrig3.0.zip

Unix: EasyKrig3.0.tar.gz

 

მას შემდეგ, რაც რომელსაც გადმოწერ?ლ? ფა?ლ?, მომხმარებელ? უნდა uncompress ფა?ლ?. დ?რექტორ?ა EasyKrig3.0 შე?ქმნება და თქვენ მზად ხართ პროგრამ?ს გაშვება.

 

1.2.3 სწრაფ? დაწყება

დაწყება MATLAB და წასვლა დან?შნულ? EasyKrig3.0 მთავარ? დ?რექტორ?ა. უბრალოდ ტ?პ? “startkrig” MATLAB ბრძანება ფანჯარა, ფანჯარა გა?ხსნება. ეს ფანჯარა არ?ს ბაზა ფანჯარაშ?, ე. წ. ნავ?გატორ? ფანჯარა. “Menubar ამ ფანჯარაშ? შე?ცავს მრავალ? ვარ?ანტ? შეგ?ძლ?ათ არჩევა. ახლა თქვენ მზად ხართ, გადაადგ?ლება.

 

შენ?შვნა: თქვენ შეგ?ძლ?ათ დაამატოთ kriging მთავარ? დ?რექტორ?ა, რათა Matlab ძ?ებ?ს გზა და გაუშვ?თ პროგრამა სხვა სა?ტებ?. თუმცა, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ არსებობს არ ფუნქც?ებ? საკუთარ? რომელსაც ?გ?ვე სახელებ?, როგორც ?მ გამო?ყენება EasyKrig3.0. მას შემდეგ, რაც პროგრამა, რომლ?ს საშუალებ?თაც შეგ?ძლ?ათ გადაწეროთ და შე?ნახოთ ფა?ლებ?ს ფა?ლ? ბრაუზერშ?, მ?ზანშეწონ?ლ?ა, რომ თქვენ გაუშვ?თ პროგრამა ქვეშ EasyKrig3.0 მთავარ? დ?რექტორ?ა.

” პროგრამა უზრუნველყოფს სრულ on-line ძ?ებ?ს ფუნქც?ა, რომელ?ც უზრუნველყოფს აღწერ?ლობა გამოყენებ?ს თ?თქმ?ს ყველა მ?თ?თებულ? ფუნქც?ებ?ს პარამეტრებ?ს და პარამეტრებ?ს. ეს საკმაოდ თვ?თმმართველობ?ს განმარტებ?თ? და მარტ?ვ?.

 1. მონაცემებ? დამუშავებ?ს ეტაპებ?

?ქ რამდენ?მე მონაცემთა დამუშავებ?ს ეტაპებ? (ამოცანებ?), რომლებ?ც მ?თ?თებულ? საწყ?ს? Menubar თავზე Navigator ფანჯარაშ?, ?სევე, როგორც სხვა ამოცანა windows. შერჩევ?თ ან დააჭ?რეთ ნებ?სმ?ერ ამოცანებ?, ფანჯარა შესაბამ?ს? შერჩეულ? ამოცანა გა?ხსნება. თ?თოეულ? ამოცანა ფანჯარაშ?, მათ შორ?ს Navigator ფანჯარა, აღწერა და ახსნა ყველა ვარ?ანტ? და შერჩევა თ?თოეულ? ამოცანა ფანჯარა შე?ძლება მო?ძებნოს, დააჭ?რეთ “დახმარება” ვარ?ანტ? Menubar. ნებ?სმ?ერ? ამოცანა windows, დააჭ?რეთ “ნავ?გატორ?” ღ?ლაკს, ან შერჩევ?სას “ნავ?გატორ?” Menubar მოუტანს უკან Navigator ფანჯარა.

2.1 მონაცემებ? მომზადება

შერჩევ?ს “დატვ?რთვა მონაცემებ?”, “ამოცანა” Menubar ნებ?სმ?ერ? ფანჯარაშ? ?წვევს მონაცემებ? მომზადება ფანჯარა. დააწკაპუნეთ “დატვ?რთვა” ღ?ლაკს და ა?რჩ?ეთ “ჩატვ?რთვა” Menubar ჩატვ?რთვა დამუშავებულ? მონაცემებ?ს ფა?ლ?. ფორმატ?ს ფა?ლ? მონაცემებ? უნდა ?ყოს 3-სვეტ? ASCII ფა?ლ? 2D მონაცემებ? და 4-სვეტ? ASCII ფა?ლ? 3D მონაცემებ?. კომენტარებ? დასაწყ?სშ? მონაცემთა ფა?ლ? არ ?მოქმედებს მონაცემებ?, რადგან თ?თოეულ? კომენტარ? ხაზ? ?წყება პროცენტულ? ს?მბოლო “%”.

User(s) შეუძლ?ა საკუთარ? მ-ფა?ლ?ს ჩატვ?რთვა მონაცემებ?ს გამოყენებ?თ “გარე პროგრამა” ვარ?ანტ? მონაცემებ?ს მომზადება ფანჯარა. ეს ფუნქც?ა საშუალებას აძლევს მომხმარებელს გენერ?რება შეტან?ს მონაცემებ? პ?რდაპ?რ დამუშავებულ? მონაცემებ? ?მ?ს ნაცვლად, რომ მომტან? არ?ს ASCII ფა?ლ?, რომელ?ც არ?ს საჭ?რო Easykrig3.0. საჭ?რო ფორმატ?ს შემავალ? და გამომავალ? პარამეტრებ?ს გამოყენებ?თ გარე პროგრამა შეგ?ძლ?ათ ?ხ?ლოთ მ?ერ დაწკაპვ?თ “დახმარება”, Menubar და შერჩევ?ს “გარე პროგრამა”.

ერთ? შეგ?ძლ?ათ დააყენოთ სხვა პარამეტრებ?ს როგორ?ცაა შემც?რებ?ს ფაქტორ? (ან უბრალოდ მ??ღოს default პარამეტრებ?), სანამ ჩატვ?რთვ?ს ფა?ლ?. მას შემდეგ, რაც ფა?ლ? არ?ს დატვ?რთულ?, თუ მომხმარებელს სურს შეცვალოს სხვა (default) პარამეტრებ?, როგორ?ცაა მონაცემთა ფ?ლტრ?, მან/?გ? შე?ძლება გაკეთება და შემდეგ დააჭ?რეთ “ვრცელდება” pushbutton შემდეგ პარამეტრებს ყოფ?ლ?ყო მ?თ?თებულ?. განსხვავება “ჩატვ?რთვა” და “ვრცელდება”, რომ ეს ოპერაც?ა უფრო სწრაფად, რადგან ეს არ ხელახლა ჩატვ?რთვა მონაცემთა ფა?ლ?. მაგალ?თად, შეცვალოს ღერძ? labels მას შემდეგ, რაც დატვ?რთულ? მონაცემებ?, ერთ? არ უნდა ხელახლა ჩატვ?რთვა მონაცემებ?.

 

ერთ? ასევე შეგ?ძლ?ათ შე?ნახოთ “მონაცემთა ფორმატ?” ?ნფორმაც?ა შევ?და ფა?ლ?, რომელ?ც გადაარჩენს ყველა პარამეტრ? და ვარ?ანტ? პარამეტრებ? ამ ფანჯარაშ?. ეს ფუნქც?ა საშუალებას ?ძლევა მომხმარებლ?ს(s), რათა ჩატვ?რთოს მონაცემთა ფა?ლ? ?გ?ვე პარამეტრებ? ამოცანა ფანჯარა Kriging გახსნ?ს გარეშე ან ამ ფანჯარაშ?. ეს არ?ს ძალ?ან სასარგებლო როდესაც სურათებ?ს პროცეს? ოპერაც?ა არ?ს საჭ?რო (?ხ ახსნა 2.3 და მაგალ?თ? 3 დამატებ?თ? დეტალებ?).

” გამოყენებ?ს სხვა ვარ?ანტ? ამ ფანჯარაშ? შეგ?ძლ?ათ ?ხ?ლოთ შერჩევ?თ შესაბამ?ს? ნ?ვთებ? “დახმარება” ვარ?ანტ? Menubar.

2.2 ნახევრად variogram

შერჩევ?ს “Variogram” “ამოცანა” Menubar ?წვევს popup Variogram/Correlogram ფანჯარაშ?. დააწკაპუნეთ “კომპ?უტერ?” ღ?ლაკს, რათა გენერ?რება მონაცემებ? დაფუძნებულ? ნახევრად variogram (ან correlogram). მაშ?ნ, ჩვენ უნდა ვეძებოთ მოდელ?-დაფუძნებულ? ნახევრად variogram ან correlogram შეესაბამება მონაცემებ? დაფუძნებულ? variogram მხოლოდ გამოთვლ?ლ?ა. ეს შე?ძლება ?ყოს დასაბუთებულ?, რომ, ეფუძნება Eq. (4), ურთ?ერთობ?ს ნორმალ?ზება ნახევრად variogram γn(h) [ ნორმალ?ზება მ?ერ ეწ?ნააღმდეგება C(0)] და correlogram Cn(h):

Cn(h) = 1 – γn(h),

 

სადაც h არ?ს შუალედ? მანძ?ლ? (Eq. 2). შესაბამ?ს? variogram/correlogram მოდელ? შე?ძლება ?ყოს შერჩეულ? დამოკ?დებულ?ა ფორმ?ს variogram/correlogram კომპ?უტერულ? მონაცემებ?. ” განმარტება პარამეტრებ?ს ასოც?რდება მოდელ? შეგ?ძლ?ათ ?ხ?ლოთ გამოყენებ?თ on-line დახმარება. დააჭ?რეთ ვრცელდება ღ?ლაკს და პროგრამა გამოთვლაც მოდელ?-დაფუძნებულ? variogram/correlogram გამოყენებ?თ მ?მდ?ნარე პარამეტრებ?. პარამეტრ? პარამეტრებ? შე?ძლება შე?ცვალოს ან ?ცვლება სლა?დერ? პოზ?ც?ებ? ან შესვლ?ს ნომრებ? პ?რდაპ?რ უკავშ?რდება ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროებშ?. თუ ?ყენებთ სლა?დერ?, თეორ?ულ? მრუდ? შე?ცვლება ავტომატურად, ხოლო თუ შესვლ?ს” ნომერ?(ებ) ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროშ?(s), მომხმარებლ?ს საჭ?როებებ?ს დააჭ?რეთ ვრცელდება ღ?ლაკს, რათა ხელახლა გამოთვლაც მრუდ?.

 

თუ ოპტ?მ?ზაც?ა ძ?ება (რეკომენდ?რებულ?) არ?ს დაყენებულ?, მომხმარებელს შეუძლ?ა გამო?ყენოს მ?ნ?მუმ-სკვერებ?ს ჯდება ფუნქც?ა შეესაბამება მონაცემებ? დაჭერ?თ LSQ ჯდება ღ?ლაკს. თუ ოპტ?მ?ზაც?ა ძ?ება არ არ?ს დაყენებულ?, პროგრამა ავტომატურად გაუქმდება მ?ნ?მუმ-სკვერებ?ს ჯდება ფუნქც?ა.

 

შენ?შვნა რომ მას შემდეგ, რაც LSQ ჯდება აქვს გარკვეულ? დ?აპაზონ? თ?თოეულ? პარამეტრ?, სხვადასხვა თავდაპ?რველ? პარამეტრებ? ან პარამეტრებ?ს აწარმოოს სხვადასხვა შედეგებს.

 

In შემთხვევებ?, როდესაც მონაცემებ? ან?ზოტროპულ?, ან?ზოტროპულ? variogram ან correlogram მოდელ? შე?ძლება ?ყოს გააქტ?ურებულ?. შერჩევ?თ ან?ზოტროპ??ს რად?ო ვარ?ანტ?, შესაბამ?ს? პარამეტრებ?ს საშუალება. თუ თქვენ არ ?ც?თ, ან არ არ?ს დარწმუნებულ? ორ?ენტაც?ა და ასპექტ?ს რაც?ონ? და ან?ზოტროპულ? თვ?სება მონაცემებ?, შეგ?ძლ?ათ გამოსახულ? პარამეტრებ? და შემდეგ შეცვალოს მ??ღონ დამაკმაყოფ?ლებელ? შედეგებ?.

 

ერთ? შეგ?ძლ?ათ შე?ნახოთ მ?მდ?ნარე variogram პარამეტრებ?ს ფა?ლ? შე?ძლება ასევე ვ?ღებ variogram პარამეტრებ?ს ადრე შენახულ? ფა?ლ?.

 

” გამოყენებ?ს სხვა ვარ?ანტ? ამ ფანჯარაშ? შეგ?ძლ?ათ ?ხ?ლოთ შერჩევ?თ შესაბამ?ს? ნ?ვთებ? დახმარება ვარ?ანტ? Menubar.

 

 

2.3 Kriging

შერჩევ?ს Kriging საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar ?წვევს popup Kriging ფანჯარა. ” პარამეტრებ?ს variogram ან correlogram საჭ?რო kriging ოპერაც?ა არ?ან ავტომატურად გავ?და Variogram ფანჯარა Kriging ფანჯარა.

 

დააჭ?რეთ on ამოცნობა ღ?ლაკს მ??ღოს ყველაზე ბოლო ნახევრად variogram და კოორდ?ნატებ? პარამეტრებ?ს თუ მომხმარებელს აქვს დატვ?რთულ? ახალ? მონაცემებ?ს მ?თ?თებულ?.

 

” ნათესავ? ეწ?ნააღმდეგება პარამეტრ? ?ქნება kriging ღ?რებულებებ?ს NaN (არ არ?ს რ?ცხვ?) როდესაც kriged ღ?რებულებებ? უფრო დ?დ?ა, ვ?დრე ეს პარამეტრ? და გახდება ცარ?ელ? წელს kriging რუკა. Default მნ?შვნელობა ეს პარამეტრ? არ?ს 2.5.

 

დააჭ?რეთ on Krig ღ?ლაკს, რათა და?წყოს kriging. ზოგადად, მ?ღებ?ს default პარამეტრებ?ს აწარმოოს გონ?ვრულ? kriging რუკა უნდა და?წყოს. ?ცვლება variogram და kriging პარამეტრებ?ს შესთავაზებს სახვ?თ?-tuning ამ პარამეტრებ?ს და შე?ძლება კ?დევ უფრო გააუმჯობესოს ხარ?სხ?ს kriging შედეგებ?.

 

ერთ? მნ?შვნელოვან? თვ?სებებ? EasyKrig არ?ს მ?ს? უნარ? ასრულებენ სურათებ?ს პროცეს?, რომელ?ც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, რომ პროცეს? ჯგუფ?ს მონაცემებს, რომ აქვს ?მავე მონაცემთა სტრუქტურებ?, ანუ, რომელსაც ?გ?ვე მონაცემებ? ფორმატშ? და ?მავე variogram და kriging პარამეტრებ?. მომხმარებლ?ს უზრუნველყოფს ფა?ლ?, რომელ?ც არ?ს ს?აშ? მონაცემთა ფა?ლ? ?ქნება ჩართულ?. შედეგებ? თ?თოეულ? მონაცემთა ნაკრებ? kriging ავტომატურად შე?ნახება სათანადო ფა?ლ? Matlab ორობ?თ? ფორმატშ?.

 

სხვა დამატებ?თ? ფუნქც?ა EasyKrig3.0 ?საა, რომ ?ს საშუალებას აძლევს მომხმარებლებს, რათა უზრუნველყოს საკუთარ? ქსელ?ს ფა?ლ?, მ?უთ?თოთ კოორდ?ნატებ? რეგულარულ? ან არარეგულარულ? ბადეებ?, რომელ?ც kriged ღ?რებულებებ? გამომუშავებულ?.

” გამოყენებ?ს სხვა ვარ?ანტ? ამ ფანჯარაშ? შეგ?ძლ?ათ ?ხ?ლოთ შერჩევ?თ შესაბამ?ს? ნ?ვთებ? დახმარება ვარ?ანტ? Menubar.

 

2.4 ვ?ზუალ?ზაც?ა

არჩევ?ს ვ?ზუალ?ზაც?ა საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar ?წვევს ვ?ზუალ?ზაც?ა ფანჯარა. სამ? ტ?პ?ს ფ?გურებ? შე?ძლება ჩა?თვალოს ეს ფანჯარა: kriging რუკა, kriging-ეწ?ნააღმდეგება რუკა და ჯვარ?-validation. პ?რველ? ორ? რუკებ?, რომლებ?ც ხშ?რად გამო?ყენება ამ kriging ლ?ტერატურ?ს მ?უხედავად ?მ?სა, რომ ბოლო ერთ? არ?ს უნ?კალურ? მ?დგომა ამ პროგრამა.

 

დააჭ?რეთ on შოუ ნაკვეთ? ღ?ლაკს არ?ან მ?მდ?ნარე kriging შედეგებ?.

 

” დაჩრდ?ლვ?ს ვარ?ანტ? არ?ს ჩვენებ?ს მ?ზან? მხოლოდ და მათ? განმარტებებ? შე?ძლება ?ყოს ? აკრეფ?თ დახმარება დაჩრდ?ლვ?ს ამ MATLAB command window.

 

Sliders შემდეგ? colorbar შემთხვევაშ?, შე?ძლება გამოყენებულ ?ქნას ცვლ?ლება ჩვენებ?ს დ?აპაზონ? colormap მასშტაბ?თ. Sliders შემდეგ? X, Y და Y ღერძ? 3D შემთხვევაშ? გამო?ყენება შეცვალოს პოზ?ც?ებ? ნაჭერ? X, Y და Z მ?მართულებ?თ, შესაბამ?სად.

 

თუ მონაცემებ? არ გარდა?ქმნება ამ მონაცემებ?ს მომზადება ფანჯარა, kriging შედეგებ? შედეგებ? გარდა?ქმნება მონაცემებ?.

 

მნ?შვნელოვან? თვ?სება EasyKrig არ?ს, მას შეუძლ?ა უზრუნველყოს ჯვარ?-validation, რომელ?ც შე?ძლება ?ყოს შესრულებულ? შერჩევ?ს Validation რად?ო ვარ?ანტ?. შე?ძლება გამოთვლაც და არ?ან შედეგებ? სხვადასხვა ჯვარ?-validation სქემებ? ცალკე ჯვარ?-Validation ფანჯარაშ?. მათ შორ?ს სქემებ?, Q1 და Q2 კარგ? მაჩვენებლებ?, რომელ?ც უზრუნველყოფს დამაჯერებელ? შეფასებ?ს შესრულებ?ს kriging გარდა kriging-ეწ?ნააღმდეგება რუკა. უფრო დეტალურ? აღწერ?ლობა ამ ჯვარ?-დადასტურება შე?ძლება ?ყოს ნაპოვნ? ჩაშენებულ? დახმარება ფუნქც?ა. ზოგადად, Q1 კრ?ტერ?უმ? (განაწ?ლებ?ს გადახრა ამ?სთვ?ს ნ?შნავს) არ?ს მარტ?ვ? დააკმაყოფ?ლებს, ხოლო Q2 კრ?ტერ?უმ? (განაწ?ლებ?ს გადახრა სტანდარტულ? გადახრა) ბევრად უფრო რთულ? დააკმაყოფ?ლა.

 

როგორც წეს? thumb, რამაც ფართ? ქვეშ თეორ?ულ? მრუდ? variogram (პატარა nugget, ქვედა რაფაზე, მც?რე ს?გრძ?ს სასწორ? და ა. შ.) გა?ზრდება Q2 ღ?რებულება, ხოლო ?ზრდება ამ სფეროშ? შეამც?რებს Q2 ღ?რებულება.

 

” გამოყენებ?ს სხვა ვარ?ანტ? ამ ფანჯარაშ? შეგ?ძლ?ათ ?ხ?ლოთ შერჩევ?თ შესაბამ?ს? ნ?ვთებ? დახმარება ვარ?ანტ? Menubar.

 

2.5 გადარჩენ?ს Kriging შედეგებ?

In ვ?ზუალ?ზაც?ა ფანჯარაშ?, შერჩევ?თ ფა?ლ? საწყ?ს? Menubar და მაშ?ნ არჩევ?ს ფა?ლ?ს შენახვა როგორც, მომხმარებლ?ს შეგ?ძლ?ათ შე?ნახოთ შედეგებ? .mat ფა?ლ? მომხმარებლ?ს სახელ? და მომხმარებლ?ს შერჩეულ ადგ?ლას. პროგრამა გადაარჩენს პარამეტრებ?ს და მონაცემთა სტრუქტურებ? (para და მონაცემებ?) ფა?ლ?. ?ნფორმაც?ა სტრუქტურებ?, მომხმარებელმა უნდა შეარჩ?ოს ფა?ლ? საწყ?ს? Menubar ამ Navigator ფანჯარა და მაშ?ნ ცვლად? სტრუქტურ?ს მ??ღოს განმარტებებ? ზოგ?ერთ? მნ?შვნელოვან? ცვლადებ? (გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ მრავალ? ცვლად?ს არ არ?ს შესაბამ?ს? მომხმარებლებს).

 

 

 1. მაგალ?თებ?

?ქ რამდენ?მე ნ?მუშ? მონაცემთა ფა?ლ? პაკეტშ?. ყველა ფა?ლ? არ?ს ASCII ფორმატ? საჭ?რო პროგრამა. შემდეგ? მაგალ?თებ?, დან?შნულ? დ?რექტორ?ა არ?ს ვარაუდ?, რომ ?ყოს easy_krig3.0.

 

3.1 მაგალ?თ? 1: საჰაერო ?მ?ჯ? ზოოპლანქტონ?ს მონაცემებ?

 

(1) დაწყება MATLAB, ბრძანება ფანჯარაშ?, შეცვალოს დ?რექტორ?ა მთავარ? დ?რექტორ?ა EasyKrig3.0. ტ?პ? startkrig უნდა და?წყოს პროგრამა.

 

(2) შეცვალოს ფანჯრ?ს ზომა და პოზ?ც?ა და ა?რჩ?ეთ Save ფანჯარაშ? პოზ?ც?ა ვარ?ანტ? ამოცანა on Menubar და შემდეგ შენახვა პოზ?ც?ა საწყ?ს? ქვე-მენ?უ. გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ მას შემდეგ, რაც გადარჩენ?ს ფანჯრ?ს ზომა და პოზ?ც?ა, ნებ?სმ?ერ? სხვა ამოცანა windows შექმნ?ლ? ამ?ს შემდეგ ექნება ?გ?ვე ზომა და ამავე თანამდებობაზე. თქვენ შეგ?ძლ?ათ ზომ?ს შეცვლა და re-პოზ?ც?ა ფანჯარა, ნებ?სმ?ერ? სხვა ამოცანა windows, ასევე.

 

(3) ა?რჩ?ეთ დატვ?რთვა მონაცემებ? საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა მონაცემებ?ს მომზადება ფანჯარა.

(a) ა?რჩ?ეთ მონაცემებ? პოლკოვნ?კ? 2 საწყ?ს? listbox - სვეტ? X-ღერძ? და მონაცემებ? Col. 1 Y-ღერძ? (დეფოლტ?ს).

(b) ა?რჩ?ეთ განედ? საწყ?ს? listbox – ცვლად? X-ღერძ? და გრძედ? ?ყ?დება Y-ღერძ? (დეფოლტ?ს).

(c) Leave სხვა პარამეტრებ? უცვლელ?.

(d) დააჭ?რეთ “დატვ?რთვა ღ?ლაკს, რათა გახსნათ დ?ალოგურ? ფანჯარა, წასვლა მონაცემებ? დ?რექტორ?ა, და შემდეგ ა?რჩ?ეთ მონაცემთა ფა?ლ? ზოოპლანქტონ?ს.dat ჩატვ?რთვა შერჩეულ? ფა?ლ?ს მეხს?ერება.

(e) ა?რჩ?ეთ ნ?მუშ? თანმ?მდევრობ?თ ამ ეკრან?ს ტ?პ? კარკას? არ?ან ნ?მუშ? თანმ?მდევრობ?თ. შერჩევ?თ 2D/3D ფერ? კოდ?რებულ? ?ხ?ლეთ, რათა უკან ფერ? კოდ?რებულ? ჩვენება.

 

(4) ა?რჩ?ეთ Variogram საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Variogram/Correlogram ფანჯარა.

(a) დააჭ?რეთ “გამოთვლაც ღ?ლაკს გამოთვლაც ნახევრად variogram. ამ ნაკვეთებზე მონაცემებ? დაფუძნებულ? ნახევრად variogram, როგორც დ?სკრეტულ? ღ?ა წრეებშ?.

(b) ა?რჩ?ეთ ზოგად? exponential-Bessel (default) variogram მოდელ? listbox შესახებ ზედა მარჯვენა. დააჭ?რეთ LSQ ჯდება ღ?ლაკს. თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ?მ?ზაც?ა ყუთ?სთვ?ს, დააწკაპუნეთ ვრცელდება ღ?ლაკს, თეორ?ულ? მოდელ?-დაფუძნებულ? ნახევრად variogram ?ქნება ფარავდეს ორ?გ?ნალურ? მონაცემებ? დაფუძნებულ? ნახევრად variogram. შედეგად ნახევრად variogram პარამეტრებ?ს მ?ნ?მუმ-სკვერებ?ს ჯდება (თუ თქვენ გაქვთ ოპტ?მ?ზაც?ა გვერდებ?) ან default settings (თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ?მ?ზაც?ა გვერდებ?) ნაჩვენებ?ა ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროებშ? ფარგლებშ? “მოდელ? პარამეტრებ?ს კარკას?.

(c) დააჭ?რეთ sliders ასოც?რდება variogram პარამეტრებ?ს თეორ?ულ? მრუდებ? ?ქნება ცვლ?ლებ?ს შესაბამ?სად, ასახავს პარამეტრ?ს ცვლ?ლება. პარამეტრებ?ს შე?ძლება ასევე ?ყოს შეცვალა შესვლ?ს ღ?რებულებებ?ს პ?რდაპ?რ ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროებშ? და მაშ?ნ დაწკაპვ?თ ვრცელდება ღ?ლაკ?.

(d) ტ?პ? 0 “nugget ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროშ?, 1.0 ამ რაფაზე ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროშ?, 0.1 ამ ს?გრძე ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროშ?, 1.5 in ძალა სფეროშ? და 0 ‘ხვრელ? scl’ (ხვრელ? სასწორ?) ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროშ?. მაშ?ნ, დააჭ?რეთ ვრცელდება ღ?ლაკს. განახლებულ? თეორ?ულ? მრუდ? მოდელ?-დაფუძნებულ? ნახევრად variogram ?ქნება გამომუშავებულ? და პროპაგანდ?სტულ (წ?თელ? მრუდ?).

(e) მ?ერ შერჩევ?ს Variogram ან Correlogram ამ მოდელ? პარამეტრ? ჩარჩო (top row) უზრუნველყოფს არც variogram ან correlogram დამოკ?დებულ?ა მომხმარებლ?ს არჩევან?.

 

(5) ა?რჩ?ეთ Kriging საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Kriging ფანჯარა.

(a) უბრალოდ დააჭ?რეთ Krig ღ?ლაკს, რათა და?წყოს kriging მ?ღებ?თ default პარამეტრებ?. სტატუს? ფანჯარა pops up და მონ?ტორებ? დამუშავება მ?მდ?ნარეობს. როდესაც kriging კეთდება, დააწკაპუნეთ დატოვა ღ?ლაკს, რათა დახურეთ სტატუს? ფანჯარა.

 

(6) ა?რჩ?ეთ ვ?ზუალ?ზაც?ა საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა ვ?ზუალ?ზაც?ა ფანჯარა.

(a) უბრალოდ დააჭ?რეთ შოუ ნაკვეთ? ღ?ლაკს არაა kriging შედეგებ?. გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ სადგურ? პოზ?ც?ებ?ს kriging რუკაზე, რომლებ?ც ფერ? კოდ?რებულ? ასახავს დონე შეთანხმებ?ს kriged შედეგებ? ორ?გ?ნალურ? მონაცემებ?. თუ ?ს?ნ? უხ?ლავ? ეს არ?ს, რადგან ?ს?ნ? ვეთანხმებ? kriged ღ?რებულებებ? ძალ?ან კარგად.

(b) ა?რჩ?ეთ Faceted და შემდეგ ბ?ნა ?ყ?დება დაჩრდ?ლვ?ს ვხედავ ცვლ?ლებებ?ს ჩვენება.

(c) დააჭ?რეთ მონაცემებ? საწყ?ს? Menubar და შემდეგ ა?რჩ?ეთ შორ?ს ფერ?, შავ?/თეთრ? და არც და?ცვან ფერ?ს შეცვლა ნებ?სმ?ერ ადგ?ლას ორ?გ?ნალურ? მონაცემებ?. შერჩევ?ს ღ?რებულება ან შეცდომა და სასურველ? ფერ? და Fontsize საშუალებას მომხმარებელ? არაა დაფ?ქს?რებულ?, ღ?რებულებებ?ს, ან სხვაობა დაფ?ქს?რდა ღ?რებულებებ? და ?მ kriging.

(გ) ა?რჩ?ეთ ეწ?ნააღმდეგება რუკა არ?ან kriging ეწ?ნააღმდეგება რუკა.

(e) შერჩევ?ს Validation გა?ხსნება პატარა popup Validation ფანჯარა. დააჭ?რეთ გამოთვლაც ღ?ლაკს, Q1-validation მრუდ? ხდება. ვერტ?კალურ? წ?თელ? ხაზ?, დაახლოებ?თ 0.09 in ორ შავ? ხაზებ? დაახლოებ?თ 0.5 და -0.5 მ?უთ?თებს მოდელ? პარამეტრებ?ს კარგ? საფუძველზე Q1 კრ?ტერ?უმ?.

(f) შერჩევ?ს Q2 საწყ?ს? listbox – მეთოდ? შედეგებ? მეორე ნაკვეთ?. ვერტ?კალურ? წ?თელ? ხაზ? მდებარეობს ფარგლებშ? მ??ღოს რეგ?ონშ? დაახლოებ?თ 1.09, რაც ?მას ნ?შნავს, რომ მოდელ? პარამეტრებ?ს სავარაუდოდ კარგ? საფუძველზე Q2 კრ?ტერ?უმ?. დააჭ?რეთ დატოვა ღ?ლაკს დახუროს Validation ფანჯარა.

(გ) გააქტ?ურება Kriging ფანჯარაშ?, არც შერჩევ?ს Kriging საწყ?ს? ამოცანა on Menubar, ან შერჩევ?ს Kriging კონფ?გურაც??ს საწყ?ს? ფანჯარა შესახებ Menubar, ან უბრალოდ დაჭერ?თ დაყვან?ლ? Kriging კონფ?გურაც??ს პანელ? ბოლოშ? ეკრანზე. ტ?პ? 1.1 ამ ნათესავ? ეწ?ნააღმდეგება ტექსტ?ს რედაქტ?რებ?ს ველშ? და დაწკაპეთ Krig შეასრულოს ახალ? kriging. გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ Matlab ბრძანება ფანჯარა, არსებობს ერთ? ხაზ? გაგზავნა შედეგად kriging Anomaly_cnt |Ep| > ნათესავ? შეცდომა =37. ეს არ?ს აცნობოს მომხმარებლ?ს რომ არსებობს 37 kriged ღ?რებულებებ? რომლ?ს ნორმალ?ზება kriging მერყეობას ან ნათესავ? შეცდომებ? უფრო მეტ?ა, ვ?დრე 1.1. ” საერთო რაოდენობ?ს kriged არც ეს მაგალ?თ? არ?ს 266 (19 x 14), რომელ?ც შე?ძლება ?ყოს დამოწმებულ? აკრეფ?თ მონაცემებ?.გარეთ.krig (ვეძებოთ Xg, Yg, Vg, და მაგალ?თად) ბრძანება ფანჯარა.

(h) დაბრუნდეს ვ?ზუალ?ზაც?ა ფანჯარა, დააჭ?რეთ Krig რუკა ამოცნობა kriging რუკა. არსებობს ცარ?ელ? ტერ?ტორ?ებზე kriging რუკა, სადაც ნორმალ?ზება kriging ეწ?ნააღმდეგება (ნორმალ?ზება მ?ერ ეწ?ნააღმდეგება) აღემატება მ?თ?თებულ ნათესავ? ეწ?ნააღმდეგება, ანუ 1.1.

 

(7) ა?რჩ?ეთ Kriging საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ ჯარ?მ?თ ფ?გურა პანელ?ს ბოლოშ? ეკრანზე, რათა უკან Kriging ფანჯარაშ?.

(ა) შეცვალოს ნათესავ? ეწ?ნააღმდეგება უკან 2.5.

(b) ა?რჩ?ეთ მორგებულ?ა ქსელ?ს ფა?ლ? ამ კოორდ?ნატებ? ჩარჩო და დააჭ?რეთ დათვალ?ერება ღ?ლაკს გახსნას ფა?ლ? დ?ალოგ? ყუთ?. დატვ?რთვა globec_grid.dat საწყ?ს? დ?რექტორ?ა data/GLOBEC_gridfile.

(c) დააჭ?რეთ “Krig ღ?ლაკს, რათა შეასრულოს kriging მ?ღებ?თ სხვა პარამეტრებ? ამ ფანჯარაშ?.

(8) ა?რჩ?ეთ ვ?ზუალ?ზაც?ა საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ ჯარ?მ?თ ფ?გურა პანელ?ს ბოლოშ? ეკრანზე, რათა და?ბრუნოს ვ?ზუალ?ზაც?ა ფანჯარა.

(a) დააჭ?რეთ “შოუ ნაკვეთ? ღ?ლაკს არაა kriging შედეგებ?.

(b) ა?რჩ?ეთ Interp ?ყ?დება დაჩრდ?ლვ?ს ცვლ?ლებებ?ს ჩვენება.

 

(9) ა?რჩ?ეთ ფა?ლ? ” Menubar და შემდეგ ა?რჩ?ეთ ფა?ლ?ს შენახვა როგორც, რათა გახსნათ დ?ალოგურ? ფანჯარა.

(a) Go to გამომავალ? დ?რექტორ?ა, ან ნებ?სმ?ერ დ?რექტორ?აშ? გსურთ და მ?უთ?თოთ ნებ?სმ?ერ? ფა?ლ?ს გნებავთ (default ფა?ლ?ს არ?ს ზოოპლანქტონ?ს.mat) და შემდეგ დააჭ?რეთ შენახვა ღ?ლაკს გადარჩენა ყველა მონაცემებ? და პარამეტრებ?ს სტრუქტურებ?, რათა MATLAB ორობ?თ? ფა?ლ?.

(b) დააჭ?რეთ დატოვა საწყ?ს? Menubar და შემდეგ დატოვა Easykrig დატოვა პროგრამა. გადატვ?რთვა პროგრამა ?სევ აკრეფ?თ startkrig ამ MATLAB command window. დააჭ?რეთ “ვ?ზუალ?ზაც?ა ღ?ლაკს გახსნა ვ?ზუალ?ზაც?ა ფანჯარა და დააჭ?რეთ დატვ?რთვა ღ?ლაკს და ა?რჩ?ეთ ფა?ლ? და შემდეგ დატვ?რთვა საწყ?ს? Menubar ჩატვ?რთვა გამომავალ? ფა?ლ?, რომელ?ც ახლახან შენახულ? გამოყენებ?თ ფა?ლ? ბრაუზერშ?.

(c) დააჭ?რეთ “შოუ ნაკვეთ? ღ?ლაკს არაა kriging შედეგებ?, რომელ?ც უნდა ?ყოს ?გ?ვე როგორც ადრე.

 

(10) დააჭ?რეთ Navigator ღ?ლაკს და ა?რჩ?ეთ Navigator საწყ?ს? ამოცანა onthe Menubar გახსნა Navigator ფანჯარა.

(a) ა?რჩ?ეთ შესახებ საწყ?ს? Menubar და მაშ?ნ ცვლად? სტრუქტურ?ს გახსნა, მონაცემთა სტრუქტურა აღწერა ფა?ლ?. თქვენ შეგ?ძლ?ათ ნახოთ როგორ მონაცემებ? და გასამხედროებულ? სტრუქტურა და შეუძლ?ა ამონაწერ? მრავალ? პარამეტრებ?ს როგორ?ცაა variogram პარამეტრებ?ს დაკავშ?რებულ? kriging შედეგებ?.

(b) დააჭ?რეთ დატოვა საწყ?ს? Menubar და მაშ?ნ დატოვა Easykrig დატოვა პროგრამა. ტ?პ? cd misc_mfiles ამ Matlab command window წასვლა misc_mfiles დ?რექტორ?ა.

(c) ტ?პ? display_globec_grid ბრძანება ფანჯარა და დატვ?რთვ?ს მონაცემებ?ს ფანჯარა pops up.

(d) გამოყენება ფა?ლ? ბრაუზერ?ს, რათა ჩატვ?რთოს მონაცემთა მხოლოდ გადაარჩ?ნა ნაბ?ჯ? (9)-(a) ?ხ?ლოთ შედეგებ?.

(e) თქვენ შეგ?ძლ?ათ შეცვალოთ display_globec_grid.m ნაკვეთ? გამოყვან?ს ცვლადებ?ს თავს.

 

3.2 მაგალ?თად 2: ვერტ?კალურ? მონაკვეთზე მარ?ლ?ანობ?ს მონაცემებ? არ?ს ან?ზოტროპულ? მონაცემებ? მ?თ?თებულ?

 

(1) დაწყება MATLAB ამ MATLAB command window. ცვლ?ლება დ?რექტორ?ა მთავარ? დ?რექტორ?ა EasyKrig3.0 და ტ?პ? startkrig უნდა და?წყოს პროგრამა.

 

(2) ა?რჩ?ეთ დატვ?რთვა მონაცემებ? საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა მონაცემებ?ს მომზადება ფანჯარა.

(a) დააჭ?რეთ “დატვ?რთვა ღ?ლაკს, რათა გახსნათ დ?ალოგურ? ფანჯარა, ა?რჩ?ეთ მონაცემებ? დ?რექტორ?ა, და მაშ?ნ ა?რჩ?ეთ მარ?ლ?ანობ?ს.dat ფა?ლ?ს ჩატვ?რთვა შერჩეულ? ფა?ლ?ს მეხს?ერება.

(b) ა?რჩ?ეთ მონაცემებ? Col. 1 და მონაცემებ? პოლკოვნ?კ? 2 საწყ?ს? listbox სვეტ? X-ღერძ? და Y-ღერძ?, შესაბამ?სად.

(გ) ა?რჩ?ეთ X და ს?ღრმე საწყ?ს? listbox – ცვლად? X-ღერძ? და Y-ღერძ?, შესაბამ?სად.

(d) Leave სხვა პარამეტრებ? უცვლელ? და დააჭ?რეთ ვრცელდება ღ?ლაკს.

(e) ა?რჩ?ეთ საპ?რ?სპ?რო რად?ო ვარ?ანტ? Y-ღერძ? სვეტ? შეცვალოს y-ღერძ?ს მ?მართულებ?თ.

 

(3) ა?რჩ?ეთ Variogram საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Variogram ფანჯარა.

(a) დააჭ?რეთ “გამოთვლაც ღ?ლაკს გამოთვლაც ნახევრად variogram.

(b) დააჭ?რეთ “LSQ ჯდება ღ?ლაკს [თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ?მ?ზაც?ა გვერდებ?, წასვლა ნაბ?ჯ? (c).] თეორ?ულ? მოდელ?-დაფუძნებულ? ნახევრად variogram ?ქნება ფარავდეს ორ?გ?ნალურ? მონაცემებ? დაფუძნებულ? ნახევრად variogram.

(c) ტ?პ? 0 “nugget პარამეტრ? ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროშ?, 1.28 ?ყ?დება რაფაზე, 0.36 ?ყ?დება ს?გრძე, 1.76 ?ყ?დება ძალა და 0 ხვრელ? scl (ხვრელ? სასწორ?), და შემდეგ დაწკაპეთ ვრცელდება ღ?ლაკს generate თეორ?ულ? მრუდ? მოდელ?-დაფუძნებულ? ნახევრად variogram.

 

(4) ა?რჩ?ეთ ’Kriging საწყ?ს? ამოცანა შესახებ ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Kriging ფანჯარაშ?.

(a) უბრალოდ დაწკაპეთ Krig ღ?ლაკს, რათა დაწყება kriging მ?ღებ?თ default პარამეტრებ?.

 

(5) ა?რჩ?ეთ ვ?ზუალ?ზაც?ა საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა ვ?ზუალ?ზაც?ა ფანჯარა.

(a) დააჭ?რეთ “შოუ ნაკვეთ? ღ?ლაკს არაა kriging შედეგებ?.

(ბ) შეამოწმოს რომ საპ?რ?სპ?რო არ?ს შერჩეულ? y ღერძ?ს მ?მართულებ?თ.

(გ) ა?რჩ?ეთ Validation საწყ?ს? ჩვენება გა?ხსნება პატარა popup Validation ფანჯარა. დააჭ?რეთ on გამოთვლაც მ??ღოს Q1ღ?რებულება. A ვერტ?კალურ? წ?თელ? ხაზ?, გარშემო 0.08 შორ?ს ორ? შავ? ხაზ?, დაახლოებ?თ, 0.1 და -0.1 მ?უთ?თებს, მოდელ?ს პარამეტრებ?ს არ?ან კარგ? საფუძველზე Q1 კრ?ტერ?უმ?.

(გ) ა?რჩ?ეთ Q2 ეხლა listbox – მეთოდ? შედეგებ?. არ არსებობს წ?თელ? ვერტ?კალურ? ხაზ? შორ?ს ორ? შავ? ხაზებ? განსაზღვრ?ს Q2-მ??ღოს რეგ?ონშ?, მაგრამ არც შესახებ 2.27 ნაჩვენებ? ზედა მაჩვენებელ?, რაც მ?უთ?თებს, რომ Q2 ღ?რებულება არ?ს მ?ღმა ვ?ღებთ, რეგ?ონშ? და variogram მოდელ? პარამეტრებ?ს, სავარაუდოდ, არ კარგ?. როგორც შედეგ?, უფრო შესწორებას პარამეტრებ?ა საჭ?რო. არ დახურო ეს ჯვარ?-Validation ფანჯარა, ამ მომენტშ?.

 

(6) წავ?დეთ უკან Variogram ფანჯარაშ?, არც შერჩევ?ს Variogram საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ დაყვან?ლ? ფ?გურა პანელ?ს ბოლოშ? ეკრანზე.

(a) ა?რჩ?ეთ ან?ზოტროპ??ს რად?ო ვარ?ანტ?, რათა 2D variogram გამოთვლებ?.

(ბ) შეცვალოს ბოლოს კუთხე (deg) 180, კუთხე Inc. (deg) 10, და ტოლერანტობ?ს (deg) 20 (ეს არ?ს ყველა default პარამეტრებ?).

(c) დააჭ?რეთ “გამოთვლაც ღ?ლაკს გამოთვლაც და არ?ან 2D variogram (image) ცალკე ფანჯარა.

(d) მას შემდეგ, რაც variogram გამოსახულება გვ?ჩვენებს, წაგრძელებულ? ნ?მუშ?, რომელსაც თანაფარდობა, დაახლოებ?თ, 1:4 (Y/X) და ორ?ენტაც?ა კუთხე დაახლოებ?თ 0 ხარ?სხ?. On Variogram ფანჯარა, შე?ტანეთ 0.25 ამ Y/X ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროშ? თანაფარდობა (შებრუნებულ? ან?ზოტროპულ? ასპექტ? კოეფ?ც?ენტ?) და 0 როტაც?ა ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროშ? (default) და შემდეგ დააჭ?რეთ გამოთვლაც ღ?ლაკს კ?დევ ერთხელ. A recomputed 2-D ნახევრად variogram გვ?ჩვენებს, ძ?რ?თადად ?ზოტროპულ? ნ?მუშ? ცენტრალურ რა?ონშ? (შუალედ? მანძ?ლ? რად?ალურ? მ?მართულებ?თ < 0.3).

(e) დააჭ?რეთ დატოვა ღ?ლაკს close ჩვენება 2D/3D Variogram/Correlogram ფანჯარა.

(f) დააჭ?რეთ Isotropy რად?ო ვარ?ანტ? გამორთოთ ან?ზოტროპ??ს (პარამეტრებ?ს აღწერს “ან?ზოტროპულ? თვ?სება მონაცემებ? უკვე მ?ღებულ?) და დააჭ?რეთ “გამოთვლაც ღ?ლაკს, რათა ხელახლა გამოთვლაც ექვ?ვალენტ?1D ნახევრად variogram მ?ღებულ? გარდაქმნ?ს ორ?გ?ნალურ? ან?ზოტროპულ? მონაცემებ? ?ზოტროპულ? მონაცემებ?ს გამოყენებ?თ ან?ზოტროპულ? პარამეტრებ?ს როტაც?ა და თანაფარდობა მ?თ?თებულ? ნაბ?ჯ? (3). ეს ნაბ?ჯ? არ?ს საჭ?რო მ??ღოს სწორ? 1-D ნახევრად variogram, რომელ?ც, ფაქტობრ?ვად, გამო?ყენება kriging.

(გ) შეცვალოს ჩვენება კონტროლ? დაწკაპვ?თ ორ? sliders (შუალედ? და ღ?რებულება) ქვემოთ გრაფ?კულ? ფანჯარა.

(h) შე?ყვანეთ 0.6 სპექტრ? ტექსტ?ს რედაქტ?რებ?ს ველშ? და დაწკაპეთ LSQ ჯდება ღ?ლაკს. თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ?მ?ზაც?ა გვერდებ?, წასვლა შემდეგ? ნაბ?ჯ?.

(მე) შეცვლა nugget, რომ 0.0165, რაფაზე, რომ 0.39, ს?გრძე, რომ 0.37, ძალა, რომ 1.64 და ხვრელ? scl 0 შესვლ?ს ნომრებ? შესაბამ?ს? ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროებშ? და შემდეგ დააჭ?რეთ ვრცელდება ღ?ლაკს. შეცვალოს ჩვენება მასშტაბ?ს დაჭერ?თ ორ? sliders ქვემოთ 1-D ნახევრად variogram გრაფ?კულ? ფანჯარაშ?, შუალედ? ჰორ?ზონტალურ? მასშტაბ? და მნ?შვნელობა ვერტ?კალურ? მასშტაბ? უკეთ მაყურებელ? მასშტაბ?თ.

 

(7) წავ?დეთ უკან Validation ფანჯარა და დააჭ?რეთ ხელახლა გამოთვლაც ღ?ლაკს, რათა ხელახლა გამოთვლაც Q1 და Q2 ღ?რებულებებ?. ახალ? ღ?რებულებებ? 0.014 და 1.01 ?ყ?დება Q1 და Q2, შესაბამ?სად, და ორ?ვე ფარგლებშ? მ?საღებ? რეგ?ონებშ?, რაც მ?უთ?თებს variogram პარამეტრებ?ს მ?საღებ?ა.

 

(8) ა?რჩ?ეთ Kriging საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ დაყვან?ლ? ფ?გურა პანელ? ბოლოშ? ეკრანზე, რათა უკან “Kriging ფანჯარა და დააჭ?რეთ Krig ღ?ლაკს, რათა ხელახლა გამოთვლაც kriging რუკა.

 

(9) ა?რჩ?ეთ ვ?ზუალ?ზაც?ა საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ ჯარ?მ?თ ფ?გურა პანელ?ს ბოლოშ? ეკრანზე, რათა და?ბრუნოს ვ?ზუალ?ზაც?ა ფანჯარა.

(a) დააჭ?რეთ Krig რუკა და ეწ?ნააღმდეგება რუკა ამოცნობა რუკებ?. გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ გამოყენებ?თ ან?ზოტროპულ? variogram მოდელ?, გარკვეულ? გაუმჯობესება მ??ღწევა, მაგრამ kriging რუკა თავად არ ?ცვლება.

 

(10) ა?რჩ?ეთ ფა?ლ? საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar და შემდეგ ა?რჩ?ეთ ფა?ლ?ს შენახვა როგორც გახსნა დ?ალოგურ? ფანჯარა.

(a) ა?რჩ?ეთ გამომავალ? დ?რექტორ?ა და ნებ?სმ?ერ? დასახელება გნებავთ (default ფა?ლ?ს არ?ს მარ?ლ?ანობ?ს.mat) და დააჭ?რეთ შენახვა ღ?ლაკს.

(b) დააჭ?რეთ დატოვა შესახებ Menubar და შემდეგ დატოვა Easykrig დატოვა პროგრამა. გადატვ?რთვა პროგრამ?ს ?სევ აკრეფ?თ startkrig ამ MATLAB command window.

(გ) ა?რჩ?ეთ ვ?ზუალ?ზაც?ა საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა ფანჯარა და ვ?ზუალ?ზაც?ა დააჭ?რეთ დატვ?რთვა ღ?ლაკს, რათა ჩატვ?რთოს გამომავალ? ფა?ლ?, რომელ?ც ახლახან შენახულ? გამოყენებ?თ ფა?ლ? ბრაუზერშ?.

(d) დააჭ?რეთ “შოუ ნაკვეთ? ღ?ლაკს არაა kriging შედეგებ? და ა?რჩ?ეთ საპ?რ?სპ?რო y-ღერძ? გადახედოს y-ღერძ?ს მ?მართულებ?თ. შედეგად რუკა(s) უნდა ?ყოს ?გ?ვე, როგორც ადრე.

 

3.3 მაგალ?თად 3: სურათებ?ს პროცესშ? წნევა (დბარ?) სხვადასხვა პოტენც?ურ? ს?მკვრ?ვ?ს ფენებ?ს

 

(1) დაწყება MATLAB ამ MATLAB ბრძანება ფანჯარაშ?, შეცვალოს დ?რექტორ?ა მთავარ? დ?რექტორ?ა EasyKrig. ტ?პ? startkrig უნდა და?წყოს პროგრამა.

 

(2) ა?რჩ?ეთ დატვ?რთვა მონაცემებ? საწყ?ს? ამოცანა onthe Menubar გახსნა მონაცემებ?ს მომზადება ფანჯარა.

(a) ა?რჩ?ეთ მონაცემებ? პოლკოვნ?კ? 2 საწყ?ს? listbox - სვეტ? X-ღერძ? და მონაცემებ? Col. 1 Y-ღერძ? (დეფოლტ?ს).

(b) ა?რჩ?ეთ განედ? ეხლა listbox – ცვლად? X-ღერძ? და გრძედ? Y-ღერძ? (დეფოლტ?ს).

(c) შერჩევ?ს გარე პროგრამა საშუალებას ?ძლევა, გარე პროგრამა, ბრაუზერ? და ფა?ლ?ს ფანჯარა როგორც ჩანს,. გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ X, Y და Z ღერძ? pushdown მენ?უ სვეტ? გამორთულ?ა და შე?ძლება ?ყოს დე-ა?რჩ?ეთ გარე პროგრამა რად?ო ვარ?ანტ?.

(d) დააჭ?რეთ ფა?ლ?ს ბრაუზერ?ს, შეცვალოს დ?რექტორ?ა misc_mfiles და ა?რჩ?ეთ test_remove_nan.მ, და შემდეგ დააჭ?რეთ ღ?ა საშუალებას პროგრამა ხელმ?საწვდომობ?ს პროგრამა (თუ ამ გარე პროგრამა არ არ?ს არჩეულ?, ?მ ადგ?ლებშ?, სადაც მონაცემებ? ღ?რებულებებ? NaN-ს ?ქნება ნაჩვენებ? რუკაზე). ეს პროგრამა უზრუნველყოფს მაგალ?თად დაწეროთ თქვენ? საკუთარ? რუტ?ნულ? მ??ღოს საჭ?რო მონაცემებ?ს ფორმატ?ს EasyKrig მხრ?დან თვ?თნებურ? ფა?ლ? მონაცემებ?. უნდა აღ?ნ?შნოს, რომ ფუნქც?ა მოხსნ?ს NaNs აქვს უკვე შედ?ს default loading data პროცეს?, ეს მაგალ?თ? არ?ს უბრალოდ ?მ?ს დემონსტრ?რება, თუ როგორ გამო?ყენოთ გარე პროგრამა ჩატვ?რთვა მონაცემებ? მორგებულ?ა მონაცემებ? მან?პულაც?ებ?.

(e) დააჭ?რეთ დატვ?რთვა ღ?ლაკს, რათა გახსნათ დ?ალოგურ? ფანჯარა, წასვლა data/წნევ?ს დ?რექტორ?ა, და შემდეგ ა?რჩ?ეთ layer12.dat ფა?ლ?ს ჩატვ?რთვა შერჩეულ? ფა?ლ?ს მეხს?ერება.

(f) ა?რჩ?ეთ მონაცემთა შენახვა ფორმატ? ახლოს ბოლოშ? ფანჯარა, და გამო?ყენოთ დათვალ?ერება გადარჩენა მონაცემებ? ფორმატშ? ფა?ლ?. ეს მონაცემებ? ფორმატ?ს ფა?ლ? გამო?ყენება მაშ?ნ, როდესაც მომხმარებელს სურს დატვ?რთვა და პროცეს? მონაცემებ?ს გამოყენებ?თ ?გ?ვე მონაცემებ? ფორმატშ?, მაგრამ გახსნ?ს გარეშე მონაცემებ?ს მომზადება და Variogram windows (?ხ?ლეთ ნაბ?ჯ? (6) ამ მაგალ?თშ?).

 

(3) ა?რჩ?ეთ Variogram საწყ?ს? ამოცანა onthe Menubar გახსნა Variogram ფანჯარა.

(a) დააჭ?რეთ გამოთვლაც ღ?ლაკს გამოთვლაც ნახევრად variogram.

(b) ა?რჩ?ეთ ზოგად? exponential-Bessel (default) variogram მოდელ? listbox ზედა უფლება. დააჭ?რეთ LSQ ჯდება ღ?ლაკს. თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ?მ?ზაც?ა, ცვლ?ლებებ?, დააჭ?რეთ ვრცელდება ღ?ლაკს, თეორ?ულ? მოდელ?-დაფუძნებულ? ნახევრად variogram ?ქნება ფარავდეს ორ?გ?ნალურ? მონაცემებ? დაფუძნებულ? ნახევრად variogram. პარამეტრებ?ს მ?ნ?მუმ-სკვერებ?ს ჯდება (თუ თქვენ გაქვთ ოპტ?მ?ზაც?ა გვერდებ?) ან ნაგულ?სხმევ? პარამეტრებ? (თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ?მ?ზაც?ა გვერდებ?) ნაჩვენებ?ა ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროებშ? ფარგლებშ? მოდელ? პარამეტრებ?ს კარკას?.

(c) ცვლ?ლება nugget უნდა 0.0, რაფაზე უნდა 1.0, ს?გრძე, რომ 0.24, ძალა 1.5 და ხვრელ? scl 0 მ?ერ შესვლ?ს ნომრებ? ტექსტ?ს რედაქტ?რება სფეროებშ?, შესაბამ?სად, და შემდეგ დაწკაპეთ ვრცელდება ღ?ლაკს.

 

(4) ა?რჩ?ეთ Kriging საწყ?ს? ამოცანა on the Menubar გახსნა Kriging ფანჯარა.

(ა) მ?თ?თებულ? კოორდ?ნატებ?, როგორც:

მ?ნ?მალურ? ჰორ?ზონტალურ?, რომ -22

მაქს?მალურ? ჰორ?ზონტალურ?, რომ -12

ჰორ?ზონტალურ? რეზოლუც??ს 0.4

მ?ნ?მალურ? ვერტ?კალურ? -25

მაქს?მალურ? ვერტ?კალურ? -20

ვერტ?კალურ? რეზოლუც??ს 0.2

(b) ა?რჩ?ეთ სურათებ?ს დამუშავებ?ს რად?ო ღ?ლაკს, რათა სურათებ?ს დამუშავება.

(c) დააჭ?რეთ დათვალ?ერება ღ?ლაკს დატვ?რთვა Filename-ს?ა ფა?ლ? და?წყოს ფა?ლ? ბრაუზერშ?. შეცვლა დ?რექტორ?ა მონაცემებ? და ა?რჩ?ეთ pressure_batch_file.dat, რომ ჩატვ?რთვა filename-ს?ა ფა?ლ?, რომელ?ც ს?აშ? მონაცემებ?ს ფა?ლ?ს სახელებ? არ არ?ს მ?თ?თებულ?.

(d) დააჭ?რეთ დათვალ?ერება ღ?ლაკს შენახვა სურათებ?ს log ფა?ლ? და?წყოს ფა?ლ? ბრაუზერშ?. შეცვლა დ?რექტორ?ა გამომავალ?, ან ?ქ, სადაც დ?რექტორ?ა გნებავთ. ტ?პ? ფა?ლ?ს ?ყ?დება log ფა?ლ?, სადაც input/output ?ნფორმაც?ა არ?ს შენახულ?.

(e) დააჭ?რეთ სურათებ?ს Krig ღ?ლაკს, რათა და?წყოს სურათებ?ს kriging. გამომავალ? ფა?ლ? ?ქნება შენახულ? ?გ?ვე დ?რექტორ?ა როგორც სურათებ?ს პროცეს? log ფა?ლ?.

(f) ა?რჩ?ეთ ფა?ლ?ს შენახვა ამ პარამეტრ?, ფა?ლ? კარკას? გააქტ?ურება ფა?ლ? ბრაუზერშ?. დააჭ?რეთ დათვალ?ერება ღ?ლაკ? და მ?უთ?თოთ ფა?ლ?ს გადარჩენა ყველა პარამეტრ? პარამეტრებ? მათ შორ?ს variogram და kriging პარამეტრებ?.

 

(5) ა?რჩ?ეთ ვ?ზუალ?ზაც?ა საწყ?ს? ამოცანა onthe Menubar გახსნა ვ?ზუალ?ზაც?ა ფანჯარა.

(a) დააჭ?რეთ შოუ ნაკვეთ? ღ?ლაკს არაა kriging შედეგებ? ბოლო მონაცემებ? მ?თ?თებულ?: layer14.dat.

(ბ) შეამოწმოს შედეგებ? სხვა ფენებს. შემოწმება დამუშავებ?ს შედეგებ?, თქვენ უნდა დატვ?რთვა გამომავალ? ფა?ლ?. დააჭ?რეთ დატვ?რთვა ღ?ლაკს და შემდეგ შეცვალოს დ?რექტორ?ა, სადაც თქვენ? ჟურნალ?ს ფა?ლ? ?ნახება. დატვ?რთვა ერთ? გამომავალ? ფა?ლ? (layer10.dat layer14.dat) და არ?ან ?ს მ?ერ დააწკაპუნეთ შოუ ნაკვეთ? ღ?ლაკს.

(c) თუ თქვენ არ ხართ კმაყოფ?ლ? kriging შედეგებ?, შეგ?ძლ?ათ დაბრუნდეს Variogram ფანჯარა და/ან Kriging ფანჯარა შეცვალოს ჩართულ? პარამეტრებ?ს, და ხელახლა kriging, სანამ თქვენ არ დაკმაყოფ?ლდება. მაგალ?თად, მ??ღწევა nugget=0.05, რაფაზე=1.16, ს?გრძე=0.25, ს?მძლავრე=1.4, და ხვრელ? scl=0 Variogram ფანჯარა და ასრულებენ kriging ერთხელ, თქვენ მ??ღოთ უკეთეს? შედეგ?, ანუ, შედეგად Q1 და Q2 დაეცემა ფარგლებშ? მ?საღებ? რეგ?ონებშ?. მერე უკან Kriging ფანჯარა და ვ?მეორებ (4)-(f).

 

(6) Click on დატოვა შესახებ “Menubar და ა?რჩ?ეთ დატოვა Easykrig დატოვა პროგრამა, და შემდეგ და?წყოს პროგრამ?ს ?სევ აკრეფ?თ startkrig ბრძანება ფანჯარა.

(a) ა?რჩ?ეთ Kriging ვარ?ანტ? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Kriging ფანჯარა.

(b) ა?რჩ?ეთ დატვ?რთვა ფა?ლ? ამ პარამეტრ?, ფა?ლ? კარკას? გააქტ?ურება ფა?ლ? ბრაუზერშ?. ა?რჩ?ეთ ორ?ვე პარამეტრებ?ს რად?ო ვარ?ანტ? (default) და დააჭ?რეთ დათვალ?ერება ღ?ლაკ? ჩატვ?რთვა პარამეტრ?, ფა?ლ? შენახულ? ნაბ?ჯ? (4) – (f) ამ მაგალ?თშ?.

(გ) ა?რჩ?ეთ დატვ?რთვა მონაცემებ? ფორმატშ? რად?ო ვარ?ანტ? ბოლოშ? ?მ Kriging ფანჯარა და გამო?ყენოთ გააქტ?ურებულ? ფა?ლ? ბრაუზერშ? ჩატვ?რთვა მონაცემთა ფორმატ?ს ფა?ლ?, შენახულ? ნაბ?ჯ? (2) (f) ამ მაგალ?თშ?.

(d) გა?მეორეთ ნაბ?ჯებ? (b) (e) და (4) ამ მაგალ?თშ?, რომ შეასრულოს სურათებ?ს kriging.

(e) განმეორებ?თ? (5) სანახავად შედეგებ?, რომელ?ც უნდა ?ყოს ?გ?ვე, როგორც ადრე. გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ ჩვენ არt უნდა გახსნა მონაცემებ?ს მომზადება და Variogram windows მო?პოვოს გადარჩენა შედეგებ?.

 

 

3.4 მაგალ?თ? 4: 3-განზომ?ლებ?ან? ტემპერატურ?ს მონაცემებ?

(1) და?წყოს MATLAB ამ MATLAB command window. ცვლ?ლება დ?რექტორ?ა მთავარ? დ?რექტორ?ა EasyKrig3.0 და ტ?პ? startkrig, რომ გაშვებ?ს პროგრამა.

 

(2) ა?რჩ?ეთ დატვ?რთვა მონაცემებ? საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა მონაცემებ?ს მომზადება ფანჯარა.

(a) ა?რჩ?ეთ მონაცემებ? პოლკოვნ?კ? 2, მონაცემებ? Col. 1, და მონაცემებ? პოლკოვნ?კ? 3 საწყ?ს? listbox სვეტ? ?ყ?დება X-ღერძ?, Y-ღერძ?, და Z-ღერძ?, შესაბამ?სად (დეფოლტ?ს).

(b) ა?რჩ?ეთ განედ?, გრძედ?, და ს?ღრმე საწყ?ს? listbox - ცვლად? X-ღერძ?, Y-ღერძ?, Z-ღერძ?, შესაბამ?სად (დეფოლტ?ს).

(c) დააჭ?რეთ “დატვ?რთვა ღ?ლაკს, რათა გახსნათ დ?ალოგურ? ფანჯარა, ა?რჩ?ეთ მონაცემებ? დ?რექტორ?ა, და მაშ?ნ ა?რჩ?ეთ Temperature3d.dat ფა?ლ?ს ჩატვ?რთვა მონაცემებ?ს მეხს?ერება.

 

(3) ა?რჩ?ეთ Variogram საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Variogram ფანჯარა.

(a) დააჭ?რეთ “გამოთვლაც ღ?ლაკს გამოთვლაც ნახევრად variogram.

(b) დააჭ?რეთ “LSQ ჯდება ღ?ლაკს [თუ თქვენ არ გაქვთ ოპტ?მ?ზაც?ა გვერდებ?, წასვლა ნაბ?ჯ? (c).] თეორ?ულ? მოდელ?-დაფუძნებულ? ნახევრად variogram ?ქნება ფარავდეს ორ?გ?ნალურ? მონაცემებ? დაფუძნებულ? ნახევრად variogram.

(c) კომპლექტ? 0 nugget, 1.73 რომ რაფაზე, 0.50 ს?გრძე, 1.98 რომ ძალა და 0 ხვრელ? scl (ხვრელ? სასწორ?), და შემდეგ დაწკაპეთ ვრცელდება ღ?ლაკს. განახლებულ? თეორ?ულ? მრუდ? მოდელ?-დაფუძნებულ? ნახევრად variogram ?ქნება პროპაგანდ?სტულ.

 

(4) ა?რჩ?ეთ Kriging ვარ?ანტ? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა Kriging ფანჯარა.

(a) უბრალოდ დააჭ?რეთ Krig ღ?ლაკს, რათა და?წყოს kriging მ?ღებ?თ default პარამეტრებ?.

 

(5) ა?რჩ?ეთ ვ?ზუალ?ზაც?ა საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar გახსნა ვ?ზუალ?ზაც?ა ფანჯარა.

(a) უბრალოდ დააჭ?რეთ შოუ ნაკვეთ? ღ?ლაკს არაა 3D kriging შედეგებ?.

(ბ) შეცვალოს x, y და z პოზ?ც?ა sliders სანახავად kriging შედეგებ?, სხვადასხვა ნაჭრ?თ პოზ?ც?ა კომბ?ნაც?ებ?. გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ გამაგრ?ლებელ? დრო არ არ?ს ხანგრძლ?ვ?, რადგან არსებობს ძალ?ან ბევრ? ფერ? კოდ?რებულ? მონაცემებ?ს რაოდენობა. დააჭ?რეთ მონაცემებ? საწყ?ს? Menubar და ა?რჩ?ეთ არც ბოლოშ? pull-down menu ამო?ღონ ფერ? კოდ?რებულ? მონაცემებ?. ” გრაფ?კულ? ს?ხშ?რე უნდა ?ყოს ბევრად უფრო სწრაფად, ვ?დრე ადრე, როდესაც თქვენ ?ცვლება x, y და z პოზ?ც?ა sliders ერთხელ.

(გ) ა?რჩ?ეთ Validation საწყ?ს? ჩვენება გა?ხსნება პატარა popup Validation ფანჯარა. დააჭ?რეთ on გამოთვლაც მ??ღოს Q1ღ?რებულება. A ვერტ?კალურ? წ?თელ? ხაზ?, გარშემო -0.037 შორ?ს ორ? შავ? ხაზ?, დაახლოებ?თ 0.05 და -0.05, რაც მ?უთ?თებს, მოდელ?ს პარამეტრებ?ს არ?ან კარგ? საფუძველზე Q1 კრ?ტერ?უმ?.

(გ) ა?რჩ?ეთ Q2 ეხლა listbox – მეთოდ? შედეგებ? a Q2 ნაკვეთ?, სადაც Q2 = 7.61, შორს სც?ლდება Q2 მ??ღოს რეგ?ონშ? შორ?ს 0.93 და 1.07.

(e) დაბრუნდეს Variogram ფანჯარა გარეშე დახურვ?ს Validation ფანჯარა. მ?თ?თებულ? nugget, რომ 0.0056, რაფაზე 1.7, ს?გრძე, რომ 0.50, ძალა, რომ 2.0 და ხვრელ? scl 0შესაბამ?ს რედაქტ?რება სფეროებშ? და შემდეგ დაწკაპეთ ვრცელდება მ??ღოს ცვლ?ლებებ?.

(f) დაბრუნდეს Validation ფანჯარა და დააჭ?რეთ ხელახლა გამოთვლაც ღ?ლაკს, რათა ხელახლა გამოთვლაც Q1 და Q2 ღ?რებულებებ?. ახალ? ღ?რებულებებ? -0.00054 და 1.01 ?ყ?დება Q1 და Q2, შესაბამ?სად, ყველა ფარგლებშ? მ?საღებ? რეგ?ონებშ?. გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ მც?რე ცვლ?ლებებ? variogram პარამეტრებ?ს შედეგ? ძალ?ან დ?დ? ცვლ?ლება Q2 ღ?რებულება. თუმცა, როგორც ვხედავთ, მოგვ?ანებ?თ, რომ kriging შედეგებ? არ შეცვლ?ლა.

(გ) დააჭ?რეთ დატოვა ღ?ლაკს close Validation ფანჯარა.

(6) ა?რჩ?ეთ ’Kriging საწყ?ს? ამოცანა შესახებ ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ დაყვან?ლ? ფ?გურა პანელ? ბოლოშ? ეკრანზე, რათა უკან “kriging ფანჯარა.

(a) უბრალოდ დააჭ?რეთ on Krig ღ?ლაკს, რათა და?წყოს kriging მ?ღებ?თ default პარამეტრებ?.

 

(7) დაბრუნდეს ვ?ზუალ?ზაც?ა ფანჯარა და ა?რჩ?ეთ Krig რუკა, და შემდეგ დაწკაპეთ შოუ ნაკვეთ? ღ?ლაკს არაა ახალ? 3D kriging შედეგებ?. გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ არსებობს ცარ?ელ? ქსელ?ს უჯრედებ?, რომელთა ღ?რებულებებ? krig ეწ?ნააღმდეგება უფრო დ?დ?ა, ვ?დრე ნათესავ? ეწ?ნააღმდეგება ბარ?ერ? მ?თ?თებულ? Kriging ფანჯარა. თქვენ შეგ?ძლ?ათ შეავსოთ ამ უჯრედებ?ს მ?ერ გარემოშ? ეს ღ?რებულება 3.0, და შემდეგ ხელახლა ასრულებენ kriging.

 

(8) ა?რჩ?ეთ ვ?ზუალ?ზაც?ა საწყ?ს? ამოცანა შესახებ Menubar ან უბრალოდ დაწკაპეთ დაყვან?ლ? ფ?გურა პანელ? ბოლოშ? ეკრანზე, რათა და?ბრუნოს ვ?ზუალ?ზაც?ა ფანჯარა.

(a) დააჭ?რეთ “შოუ ნაკვეთ? ღ?ლაკს არაა ახალ? 3D kriging შედეგებ?.

(ბ) შეცვალოს x, y და z პოზ?ც?ა sliders სანახავად kriging შედეგებ? სხვადასხვა კომბ?ნაც?ებ? slice პოზ?ც?ებ?.

(გ) ა?რჩ?ეთ შენახვა ფ?გურა, როგორც საწყ?ს? ფა?ლ? შესახებ Menubar და მ?უთ?თოთ ფა?ლ?ს სახელ? (Temperature3d.ლეღვ?ს) გადაარჩ?ნოს მთელ? ფ?გურა MATLAB .ლეღვ?ს ფა?ლ?. გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ ?გ?ვე ფუნქც?ა, ასევე შესაძლებელ?ა სხვა ამოცანა windows.

 

(9) ა?რჩ?ეთ ფა?ლ? საწყ?ს? Menubar და შემდეგ ა?რჩ?ეთ ფა?ლ?ს შენახვა როგორც, რათა გახსნათ დ?ალოგურ? ფანჯარა.

(a) ა?რჩ?ეთ გამომავალ? დ?რექტორ?ა და ნებ?სმ?ერ? სახელ? გსურთ (default ფა?ლ?ს არ?ს Temerature3d.mat) და დააჭ?რეთ შენახვა ღ?ლაკს.

(b) დააჭ?რეთ დატოვა საწყ?ს? Menubar და მაშ?ნ დატოვა Easykrig დატოვა პროგრამა. ტ?პ? cd misc_mfiles ამ Matlab command window წასვლა misc_mfiles დ?რექტორ?ა და მერე ტ?პ? display_3dkrig_results ?ხ?ლოთ შედეგებ?.

 

(10) ნახოთ Matlab ფ?გურა ფა?ლ? შენახულ? (8)-(გ).

(a) ა?რჩ?ეთ ღ?ა საწყ?ს? ფა?ლ? შესახებ Menubar ან ტემპერატურა ფანჯარა (ფ?გურა # 1) ან KRIGING ეწ?ნააღმდეგება ფანჯარა (გრაფ?კ? № 2) და დატვ?რთვ?ს Temperature3d.ლეღვ?ს, შენახულ? ფ?გურა არ?ს ნაჩვენებ?. გა?თვალ?სწ?ნეთ, რომ პარამეტრებ? და ღ?ლაკებ?ს გადაარჩ?ნა ფ?გურა ფა?ლ? არ ?მუშავებს მას შემდეგ, რაც შენახულ? ფ?გურა ვერ შე?ნარჩუნებს ყველა ?ნფორმაც?ა ნებ?სმ?ერ? დამუშავებ?ს ფუნქც?ებ?. თუ თქვენ არt გაქვთ GUI-based matlab ბრძანება ფანჯარაშ?, თქვენ შეგ?ძლ?ათ ტ?პ? ფ?გურა in matlab command window პ?რველ? ღ?ა გრაფ?კულ? ფანჯარა, და შემდეგ ა?რჩ?ეთ ღ?ა საწყ?ს? ფა?ლ? შესახებ Menubar ჩატვ?რთვა Temperature3d.ლეღვ?ს.

 

 1. ლ?ტერატურა

 

Deutsch, C, V და ა. გ. Journel, 1992. GSLIB: Geostatistical პროგრამულ? ბ?ბლ?ოთეკა და მომხმარებლ?ს სახელმძღვანელო. Oxford University Press, Oxford, 340 გვ.

 

Journel, ა. გ. & C. J. Huijbregts, 1992. სამთო Geostatistics. Academic Press, New York, 600 გვ.

 

Kitanidis, პ. კ. – 1997. შესავალ? Geostatistics. განაცხადებ?ს ჰ?დროგეოლოგ?ა. Cambridge University Press. 249 გვ.

 

Marcotte, დ. 1991. Cokriging ერთად MATLAB. კომპ?უტერულ? და Geosciences. 17(9):1265-1280.

შეცვლ?ლ?ა: აპრ?ლ? 9, 2013

Home | Cute Girls | Sunset Images